Gezin Centraal

Per 1 januari 2021 is Zorgokee begonnen met de invoering van Gezin Centraal.

Dit is een methodiek waarbij, door middel van korte maar intensieve trajecten, wordt toegewerkt naar het in eigen kracht zetten van de cliënt samen met zijn of haar steunnetwerk.

Methodiek, toelichting

De begeleiding zal zich dan ook richten op het complete steunnetwerk. Het steunnetwerk bestaat uit een cliënt binnen zijn/haar gezin of een (semi-)zelfstandig wonende cliënt en alle direct betrokkenen om hen heen die ondersteuning (kunnen) bieden in het dagelijks leven van de cliënt. Denk hierbij aan gezinsleden, maar ook andere familieleden, vrienden, huisgenoten of kennissen. Samen wordt er een risicotaxatie gedaan en een begeleidingsplan opgesteld waarbinnen de focus wordt gelegd op zelfredzaamheid, communicatie en de inzet van het steunnetwerk.

 

Dit leidt tot empowerment: Empowerment is een houding die erop gericht is de positieve krachten bij een cliënt en het steunnetwerk op te sporen en deze extra aandacht te geven. De hulpverlener draagt aan de cliënten de overtuiging over dat zij zelf in staat zijn hun leven positief te beïnvloeden.

Methodiek werkwijze

Binnen de methodiek wordt er altijd (ook in het geval van een aanmelding voor Beschermd Wonen of een Zorg in Onderwijstraject) gestart met Gespecialiseerde Persoonlijke Begeleiding in de huidige woonsituatie van de cliënt waarbij het steunnetwerk intensief betrokken wordt. Hiervoor wordt er een persoonlijk (ambulant) begeleider gekoppeld aan de cliënt die daarna, zoveel mogelijk, ook de rest van het traject betrokken blijft.

 

Vanuit de methodiek van Gezin Centraal bieden we kortdurende intensieve trajecten aan met een duidelijk begin- en eindpunt. Daarom is het begeleidingstraject opgebouwd in drie fases waarbij we intensief starten met de cliënt en het steunnetwerk. De volgende fases worden gedurende het begeleidingstraject doorlopen:

De startfase

Alle cliënten bij Zorgokee starten in deze fase met een (ambulant) persoonlijk begeleider waarin persoonlijke begeleiding geboden wordt, ongeacht het product dat men wil afnemen. Vanuit Gezin Centraal wordt de nadruk gelegd op de verbinding leggen met het steunnetwerk. In deze startfase kunnen we een goede samenwerkingsrelatie opbouwen en is er ruimte om diepgaand in te gaan op de hulpvragen die er liggen. Dit doen we door verschillende hulpmiddelen in te zetten waarmee we uw situatie helder in kaart brengen. Vervolgens leggen we deze gegevens vast in het begeleidingsplan dat het gehele traject centraal staat. De startfase heeft een tijdsduur van 6 weken. Indien nodig kan bij urgentie een andere product aanvullend al gestart worden. Denk hierbij aan Beschermd Wonen of Zorg in Onderwijs.

De veranderfase

Hierin wordt gewerkt aan de doelen die gesteld zijn in het begeleidingsplan middels passende procedures, middelen en technieken. Tijdens deze fase zal de persoonlijke begeleiding geboden worden in de frequentie zoals afgestemd met de generalist of consulent van de gemeente. Dit betekent dat wanneer de cliënt gebruik maakt van Zorg in Onderwijs, de (ambulant) persoonlijk begeleider tevens in de thuissituatie persoonlijke begeleiding biedt. Dit om de verbinding met het steunnetwerk te blijven behouden. Gedurende de veranderfase wordt de cliënt en het steunnetwerk geactiveerd door middel van huiswerkopdrachten om actief aan de slag te gaan met de doelen. De (ambulant) persoonlijk begeleider zal samen met de cliënt en steunnetwerk de doelen tussentijds evalueren om goed zicht te houden op het proces. De tijdsduur van de veranderfase bedraagt 12 maanden voor Gespecialiseerde Individuele Begeleiding en Zorg in Onderwijs. Bij Beschermd Wonen bedraagt de tijdsduur maximaal 24 maanden. Indien nodig kan er eenmalig een (kortdurende) verlenging toegevoegd worden om de laatste acties richting zelfredzaamheid te bevorderen voordat we naar de afrondingsfase gaan. Deze eenmalige (kortdurende) verlenging wordt altijd samen met de generalist of consulent van de gemeente bepaald. Als cliënten eerder toe zijn aan afronding dan schakelen we sneller door naar de afrondingsfase.

De afrondingsfase

Tijdens deze fase verleent Zorgokee nazorg. De contactmomenten worden afgebouwd en Zorgokee is nog beschikbaar als back-up. Daarnaast wordt er aangestuurd om de directe leefomgeving (en het steunnetwerk) in te zetten om vragen samen op te pakken. Tijdens deze afrondingsfase evalueren we de doelen en bekijken we samen met de cliënt en het steunnetwerk of we vervolghulp moeten organiseren. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, een maatje of dat dit gezin onder levensloopbegeleiding gaat vallen.

Volg ons op social media